تڒوحید

ته وحید و یێكیتیا خودێ ل رێچکا ئه هلێ به یتێ دا
ته‏وحید ئه‏ساسێ گازیا پێغه‏مبه‏را یه
رێكا رحه‌ت و ساد‌ه‌ یا خود‌اناسیێ
ئسبات كرنا واجب الوجود‌
ناس كرنا خودێ
هه‏ر خوه شكێناندنه‏ك عباده‏ت نینه:
ته‏وحیدا زاتێ خودێ
صفه‌تێن خود‌ێ
ته‏وحید و یێكاتیا خودێ لچێكرنێ دا
مه‏عنا ته‏وحیدا ئولوهى و یا ربوبى
عد‌اله‌تا خود‌ا
جھانبینی یا ماد‌د‌ی و ڤه‌ژه‌نینا وێ