باوه‌ری و عه‌قیده‌

تڒوحید
پێغه‌مبه‌ری و نوبووه‌ت
ئمامه ت
مه‌عاد
بلاڤه‌
مه‌هدیتی و مه‌هده‌ویه‌ت