وه‌رگه‌را قورئانا ‌پیرووز (وه‌رگێرانا سه‌یدا سه‌ید عه‌لی حوسه‌ینی یێ بووهتی)

سووره‌تێ فاتحه‌تول کتاب؛ سووره‌تێ حه‌مد (7 ئایه‌ته‌ - مه‌ده‌نی یه‌)
سووره‌تێ به‌قه‌ره‌، مه‌د‌ه‌نی یه ‌و 286 ئایه‌ته‌
سوره‌تێ ئالێ عمران، مه‌ده‌نی یه و 200 ئایه‌ته
سووره‌تێ نسا‌ء، مه‌ده‌نی یه و 176 ئایه‌ته
سوره‌تێ مائده. مه‌ده‌نی یه و 120 ئایه‌ته
سووره‌تێ ئه‌نعام. مه‌ککی‌یه و 165 ئایه‌ته
سوره تێ ئه‌عراف، مه‌كکی یه و 206 ئایه‌ته
سووره‌تێ ئه‌نفال، مه‌ده‌نی یه و 75 ئایه‌ته
سوروره‌تێ ته‌وبه، مه‌ده‌نی یه و 129 ئایه‌ته