مه‌دحێ پێغه‌مبه‌ر صلى الله عليه وآله ژ ديوانا مه‌لايێ جزيرى 

 

مه‌دحێ پێغه‌مبه‌ر صلى الله عليه وآله ژ ديوانا مه‌لايێ جزيرى

 

ئسمێ ته ÙŠÙ‡ مه‌كتوب دديوانێ قدهم دا  

حه‌رفه‌ك قه‌له‌مێ علمێ بته‌قويم ره‌قه‌م دا

ئه Ø´ÙƒØ§Ù„ Ùˆ خه‌طێن دائره‌يێ نوقطه‌يێ علمن

ئه‌ڤ نه‌قش و مسالێن د خه‌یالاتێ عه‌د‌ه‌م دا

ميم مه‌طله‌عێ شه‌مسا ئه‌حه‌د ئائينه صفه‌ت كر

 Ù„امع Ú˜ عه‌ره‌ب به‌رقێ لفه‌خخاێ عه‌جه‌م دا1 2 next