روى گه شىروى Ú¯Ù‡ Ø´Ù‰

   Ø¨ هێڤيا به Ù‡Ø±Ù‡ وه Ø±Ú¯Ø±ØªÙ†Ø§ Ú˜ كه Ù„امێ وه Ø­ÙŠÛŽ ئه Ù…ÛŽ Ù„ گولستانا وه Ø­ÙŠÛŽ يا Ú¤ÛŽ جارێ دا به Ø­Ø³Ø§ «روى Ú¯Ù‡ Ø´Ù‰Â»ÙŠÛŽ بكين، كو ÙŠÛŽÙƒ Ú˜ ئه Ø®Ù„اقێن ئسلامى ÙŠÙ‡.

   Ø¨Ù‡ Ù„ÛŽØŒ وه Ùƒ چهوا ئه Ù… دزانين Ú†Ù‡ Ù†Ø¯ جوره به Ø´Ù‡ Ø± هه Ù†Ù‡:

   Ù‡Ù†Ù‡ Ùƒ مه Ø¹Ø¯Ú¯Ø±ØªÙ‰ Ùˆ عه Ø¨ÙˆØ³Ù† Ùˆ هنه Ùƒ Ú˜Ù‰ روى گهش Ùˆ روى Ú¤Ù‡ ÙƒØ±Ù‰ Ùˆ به شاشن.

   ÙƒÙ‡ Ù„امێ وه Ø­ÙŠÛŽ شكلێ دوێ بو مروڤێ موسلمان بژارتيه Ùˆ ئه Ù…رێ وى كريه كو به Ø´Ø§Ø´ بت Ùˆ روى خوهش.

   Ø¦Ù‡ Ù… دبينن كو لسوره ØªÛŽ «عَبَسَ» دا خودێ تعالا، لوما Ù„ مروڤێ روگرتى Ùˆ عه Ø¨ÙˆØ³ دكت.

   Ù‡Ù‡ Ù„بهت Ú¯Ù‡ Ø±Ù‡ ÙƒÙ‡ ئه Ù… Ú¤ÛŽ Ú˜Ù‰ بێژن كو جار هه ÙŠÙ‡ روى گرتن Ùˆ عه Ø¨ÙˆØ³Ù‰ بو هنه ÙƒØ§ ئه Ø®Ù„اق بت، كو تشته Ùƒ نه باشه Ùˆ ئه Ø®Ù„اقه Ùƒ نه ئسلامى ÙŠÙ‡ØŒ ئه Ù…ا جارنا Ú˜Ù‰ وه Ù‡Ù‡ ÙŠÙ‡ مه Ø¹Ø¯ گرتن Ùˆ روى قه Ù…تين جار جاره بت، Ú˜ به Ø± ديتنا كاره Ùƒ نه دورست، ئه ڤا هه تشته Ùƒ باشه Ùˆ Ú¯Ù‡ Ø±Ù‡ ÙƒÙ‡ مروڤێ موئمن وه Ø±Ù‡ Ù†Ú¯ بت.

   Ú†ÙƒÙˆØŒ ÙŠÛŽÙƒ Ú˜ نيشانێن موئمنا غيره ØªÙ‡ØŒ وه مروڤێ غيره ØªÙ…Ù‡ Ù†Ø¯ØŒ Ú˜ ديتنا كار Ùˆ تشتێن نه باش Ùˆ پيس نه Ø±Ø­Ù‡ ت دبت Ùˆ مه Ø¹Ø¯ÛŽ خوه Ú˜Ù‰ دگرت.

   Ù…روڤێ موئمن Ùˆ غيره ØªÙ…Ù‡ Ù†Ø¯ نكارت نه Ø­Ù‡ Ù‚ÙŠÛŽ قه Ø¨ÙˆÙ„ بكت، وه هه Ø±ÙˆÙ‡ Ù‡Ø§ نكارت ظولمێ لسه Ø± خوه Ùˆ لسه Ø± هه ڤالێ خوه Ùˆ حه ØªØ§ لسه Ø± مروڤێ بيانى Ùˆ غه Ø±ÙŠØ¨ قه Ø¨ÙˆÙ„ بكت، ڤێجا ده Ù…ا نه حه Ù‚Ù‰ Ùˆ ظولمه Ùƒ ديت، مه Ø¹Ø¯ÛŽ وى تێت گرتن Ùˆ رويێ وى دقه Ù…تت Ùˆ چاڤێ خوه لمروڤێ نه Ø­Ù‡ Ù‚ صور دكت Ùˆ نكارت Ú¤ÛŽ ده Ø±Ø­Ù‡ Ù‚ÛŽ دا بێ خهم Ùˆ بێ ته ÙØ§ÙˆÙˆØª بت، ئه Ú¤ ئه Ø®Ù„اقێ هه، ئه Ø®Ù„اقه ÙƒÙ‰ دينى ÙŠÙ‡ Ùˆ نه دژێ روى Ú¯Ù‡ Ø´Ù‰ Ùˆ به Ø´Ø§Ø´Ù‡ ØªÛŽÙŠÙ‡.

   Ù‚ورئان Ú˜Ù‰ دژواريا Ù„ دژێ كافر Ùˆ نه حه Ù‚ادا - كو مه Ø¹Ø¯ گرتن Ú˜Ù‰ ÙŠÛŽÙƒ Ú˜ Ú†Ù‚ÛŽÙ† ئه Ú¤ÛŽ دژواريێيه - نيشانێ موئمن Ùˆ باوه Ø±Ø¯Ø§Ø±Ø§ حه Ø³Ø§Ø¨ دكت:1 2 3 next